شما ملاحظه کنید این کودک هایی که از لبنان و جنوب لبنان آمده اند و این کودک هایی که وارث شهدای اسلام هستند، ما در مقابل این ها چه جواب داریم؟ وجدان زنده انسان در مقابل این کودک هایی که با دل های کوچک خودشان اینجا آمده اند و از اسلام می خواهند ‍‍پشتیبانی کنند و در محل های خودشان مورد ظلم و تعدی اسرائیل هستند، مسلمان ها در مقابل این ها چه جواب دارند؟

صحفه امام، ج۱۶، ص:۳۵

. انتهای پیام /*