فقط قضیه این‏‎ ‎‏نیست که ما برای سید الشهدا گریه کنیم، آن هم البته بزرگ است، لکن فداکاری هایش را‏‎ ‎‏باید حساب بکنیم. باید ارزش آن کاری که او کرده است و آن بساط ظلمی که به هم زده‏‎ ‎‏است، ‏‏[‏‏بیان کنیم‏‏]‏‏ می خواستند بکشانند به کفر و آن مسائلی که یزید می خواست درست‏‎ ‎‏بکند، طبعاً همه را خنثی کرد ایشان.‏

صحیفه امام، ج ۱۷، ص:۴۵


. انتهای پیام /*