پرتال امام خمینی: دانشگاه از وقتی که امیر کبیر ایجاد کرده است تا حالا، به قدر هفتاد سال یا ... خیلی سال می‏گذرد از عمرش، لکن نگذاشتند جوانهای ما درست بشوند، خوب سرانجام کار را انجام بدهند. اصلًا مانع شدند از اینکه رشد بکنند جوانهای ما. دانشگاههایی، که به دست دیگران درست شده است که نگذارند رشد در آن پیدا بشود. نظامی های ما را نمی‏گذارند که تربیت نظامی صحیح بشوند. مستشارهای امریکایی اینها را به راه کج‏ می‏برند؛ یعنی راهی که برای آنها فایده دارد می‏برند! فرهنگ ما فرهنگ استعماری است. ما باید فرهنگ خودمان را داشته باشیم. این فرهنگها فرهنگهایی است که نمی‏گذارند بچه ‏های ما با فرهنگ بزرگ بشوند. یک لوزه الآن می‏خواهد عمل کند، همین خود یکی از چیزهایشان این بود که از اروپا آوردند این لوزه را عمل کرد! خوب، تویی که می‏گویی که ما دیگر مملکتمان را بردیم تا آنجا! لوزه‏تان را هم دارید جای دیگر عمل می‏کنید! پس معلوم می‏شود که شما هیچی ندارید! یک خط می‏خواهند بکشند از اینجا به آنجا، از خارج می‏آورند و درست می‏کنند برای اینکه یک خطی بکشند! آن وقت یک قرارداد با یک کمپانی می‏بندند- در یکی از این قراردادها بوده است، من یادم نمی‏ماند این چیزها- که نمی‏دانم چند متر راه درست کرده بود و باقی آن را برداشت و رفت پی کارش! اینها این طور ریختند به جان این مملکت. گازش را شوروی می‏بَرد، نفتش را امریکا می‏بَرد! ما که می‏گوییم که حکومت اسلامی می‏خواهیم، می‏خواهیم جلوی این هرزه‏ها گرفته بشود؛ نه به منطق شاه که می‏گوید اینها می‏گویند که ما می‏خواهیم برگردیم به زمان هزار و چهار صد سال پیش از این! ما می‏خواهیم به عدالت هزار و چهار صد سال پیش از این برگردیم نه اینکه زندگی‏مان زندگیِ آن وقت بشود. نه؛ همه مظاهر تمدن را با آغوش باز قبول داریم لکن اینهایی که اینها دارند مظاهر تمدن نیست. این همه آدمکشی مظاهر تمدن است؟! این حکومت نظامی- عرض می‏کنم که- به جان مردم ریختن، این مظاهر تمدن است؟! این همه نفتهای ما را به دیگران دادن و در مقابلش اسلحه‏ای که نمی‏توانند این اسلحه را به کار ببرند. اسلحه‏هایی که به ایران می‏آورند ما نداریم کسی که کارشناس باشد، بداند این را چه جوری باید به کار انداخت، باید خود مستشارهای آنها بالای سرش باشد! پایگاه درست کردند اینجا! پایگاه امریکایی درست کردند به صورت اینکه ما می‏خواهیم مملکتمان را چه بکنیم! پایگاه امریکاست اینجا! ما اینکه حرفمان است این است که می‏خواهیم این طور این آشفتگی که الآن این آقا ایجاد کرده است، این نوکر ایجاد کرده برای اربابهای خودش، ما می‏خواهیم این نباشد.صحیفه امام، ج‏۳، ص: ۵۰۶

. انتهای پیام /*