شما‏‎ ‎‏یک پناهگاه دارید، پناهگاه اسلامی و آن بقعۀ مطهر علی بن موسی است. کسی که یک‏‎ ‎‏همچو پناهگاهی دارد، این قدرتمند است.

صحیفه امام، ج۱۰، ص:۴۶۳

. انتهای پیام /*