عدل از هر کس صادر بشود عدل است. و جرم و جور از هر کس صادر بشود جور‏‎ ‎‏است. انسان کامل اوست که آن کاری که از او صادر می شود اگر باطل است، دنبال این‏‎ ‎‏باشد که اصلاحش بکند، و اِبایی از این نداشته باشد که اقرار بکند.

صحیفه امام جلد ۱۴ ص ۱۷۳

. انتهای پیام /*