حضرت عسکری را در سامرا چندین سال نگه می دارد و تحت فشار و در نظام، در‏‎ ‎‏عَسْکر ... در جُند ایشان را نگه می دارد و محبوس است امام ـ علیه السلام ـ در آنجا. این از‏‎ ‎‏باب این ‏‏[‏‏بود‏‏]‏‏ که نماز می خواست بخواند؟ خوب ...، خود آنها هم نماز می خواندند، به‏‎ ‎‏نماز چه کار داشتند؟ چون امام ـ علیه السلام ـ پسر پیغمبر بود، آن وقت پسر پیغمبر خیلی‏‎ ‎‏هم ‏‏[‏‏مورد احترام بود‏‏]‏‏؛ اگر پسر پیغمبر سر جای خودش می نشست و کار نداشت به مردم،‏‎ ‎‏چیزی نبود؛ اما آنها گاهی به اشارۀ آنها ... (چون موردی بود که اگر می فهمیدند، ریشۀ‏‎ ‎‏اینها را می کندند) در ظاهر وقتی که یکی از این هاشمیون قیام می کردند بر ضد حکومت ها؛‏ ‎‏در ظاهر اینها یک انتقاد صوری هم از آن می کردند، لیکن با دست اینها بود. اینها آنها را‏‎ ‎‏وادار می کردند به اینکه این کار را بکنند.

صحیفه امام، ج ۴، ص:۲۱ و ۲۲

. انتهای پیام /*