فرهنگْ مبدأ همۀ خوشبختیها و بدبختیهای ملت است. اگر فرهنگْ ناصالح شد، این‏‎ ‎‏جوانهایی که تربیت می شوند به این تربیتهای فرهنگ ناصالح، اینها در آتیه فساد ایجاد‏‎ ‎‏می کنند. فرهنگ استعماری، جوان استعماری تحویل مملکت می دهد. فرهنگی که با‏‎ ‎‏نقشۀ دیگران درست می شود و اجانب برای ما نقشه کشی می کنند و با صورت فرهنگ‏‎ ‎‏می خواهند تحویل جامعۀ ما بدهند، این فرهنگْ فرهنگ استعماری و انگلی است. و این‏‎ ‎‏فرهنگ از همۀ چیزها، حتی از این اسلحۀ این قلدرها بدتر است.

صحیفه امام، ج ۳، ص:۳۰۶

. انتهای پیام /*