حضرت امام فلسفه را به منزله راهی برای شناخت مرحله و مرتبه ای از حقایق وجود و موجودات پی می گرفت و ازین رو نگاه فلسفی وی به حقیقت هستی و وحدت وجود و مراتب آن بشدت متاثر از مکتب عرفانی وی بود.

دکتر حمید انصاری حدیث بیداری ص ۱۸۰

. انتهای پیام /*