آنی که آزادی به مردم می دهد، آزادی در حدودی که فحشا نباشد، آنی که‏‎ ‎‏مخالف با شخصیت انسانی است نباشد، آن را مکتب های توحیدی می دهند ـ که در رأس‏‎ ‎‏آنها اسلام است.

صحیفه امام، ج ۹، ص:۸۲

. انتهای پیام /*