دخالت دادن کسانی که در امور تجارت واردند،از‏‎ ‎‏بازاریان محرومیت کشیده و درد اسلام و انقلاب چشیده تا متخصصان وارد و مسلمان و‏‎ ‎‏متعهد از امور ضروری است. دولت و این دوستان باید دقیقاً توجه کنند که آزادیِ بخش‏‎ ‎‏خصوصی به صورتی باشد تا هرچه بهتر بشود به نفع مردم محروم و مستضعف کارکرد؛ نه‏‎ ‎‏چون گذشته تعدادی از خدا بی خبر در تمام امور تجاری و مالی مردم سلطه پیدا کنند.‏

صحیفه امام، ج ۱۹، ص:۱۵۸

. انتهای پیام /*