آنهایی که در خانه های‏‎ ‎‏مجلل، راحت و بی درد آرمیده اند و فارغ از همۀ رنج ها و مصیبت های جانفرسای ستون‏‎ ‎‏محکم انقلاب و پابرهنه های محروم، تنها ناظر حوادث بوده اند و حتی از دور هم دستی‏‎ ‎‏بر آتش نگرفته اند، نباید به مسئولیت های کلیدی تکیه کنند.

صحیفه امام، ج ۲۰، ص:۳۳۳

. انتهای پیام /*