مراکز علمی و فرهنگی قدیم و جدید و روحانیون و دانشمندان فرهنگی و طلاب‏‎ ‎‏علوم دینیه و دانشجویان دانشگاهها و دانش سراها دو قطب حساس و دو مغز متفکر جامعه‏‎ ‎‏هستند.‏ و از نقشه های اجانب کوشش در جدایی این دو قطب و تفرقه اندازی بین این دو مرکز‏‎ ‎‏حساس آدم ساز بوده و هست. جدا کردن این دو مرکز، و در مقابل یکدیگر قرار دادن‏‎ ‎‏آنها، و در نتیجه خنثی کردن فعالیت آنها در مقابل استعمار و استثمارگران، از بزرگترین‏‎ ‎‏فاجعه های عصر حاضر است. فاجعه ای که ما و کشور ما را تا آخر به تباهی، و نسل جوان‏‎ ‎‏ما را ـ که از زمرۀ زنده ترین مخازن کشور است ـ به فساد می کشد. این توطئه شیطانی‏‎ ‎‏طاغوتی را، که اکنون قشرهای ملت و خصوصاً دانشمندان بیدار بدان توجه کرده اند، باید‏‎ ‎‏با به کار بردن تمام تدبیر و توان خنثی کرد؛ و راه تفاهم و اتحاد را هرچه سریعتر و سریعتر‏‎ ‎‏باز نمود. با وحدت این دو قطب متفکر کشور عزیز به رشد واقعی و ترقی و تعالی حقیقی‏‎ ‎‏می رسد. علما و دانشمندان این دو مرکز لازم است کوشش کنند در پیوند دادن این دو‏‎ ‎‏قشر عزیز. و باید بدانند که نه دانشگاهی بدون روحانی می تواند به استقلال برسد؛ و نه‏ ‏روحانی بدون دانشگاهی.‏

صحیفه امام، جلد ۱۰، ص: ۸۴

. انتهای پیام /*