این اشخاصی که در ممالک بزرگ به اسم مسیح و به اسم مسیحیت این جنایات را‏‎ ‎‏می کنند، این برای مسیح ـ علیه السلام ـ خوب نیست، و مسیحیین مُشوَّه می شود‏‎ ‎‏وِجْهِه شان. و من به شما آقای پاپ عرض می کنم که اگر عیسی مسیح امروز بود؛ کارتر را‏‎ ‎‏استیضاح می کرد. اگر عیسی مسیح بود ما را از چنگال این دشمن خلق و دشمن بشر نجات‏‎ ‎‏می داد. و شما نمایندۀ ایشان هستید، و شما باید همان کاری که مسیح می کند بکنید.

صحیفه امام، ج ۱۱، ص:۳۷‏

. انتهای پیام /*