تمام‌‎ ‌‏ابعادی که برای زن متصور است و برای یک انسان متصور است در فاطمۀ زهرا‌‎ ‌‏ـ سلام الله علیها ـ جلوه کرده و بوده است. یک زن معمولی نبوده است؛ یک زن‌‎ ‌‏روحانی، یک زن ملکوتی، یک انسان به تمام معنا انسان، تمام نسخۀ انسانیت، تمام‌‎ ‌‏حقیقت زن، تمام حقیقت انسان

صحیفه امام جلد ۷ ص ۳۳۷

. انتهای پیام /*