ما مبتلا به دسیسه های همۀ قدرت های جهانیم و جرم ما و کشور‏‎ ‎‏و ملت ما این است که برای استقلال و آزادی قیام کرده ایم و می خواهیم زیر سلطۀ هیچ‏‎ ‎‏یک از قدرت ها نباشیم و این مطلب از دیدگاه ابرقدرت ها و قدرت ها گناه بزرگ و ‏‎نابخشودنی است.

صحیفه امام جلد ۱۷ ص ۴۲۹

. انتهای پیام /*