باید این نهضت در تمام عالم ـ نهضت مستضعف در مقابل مستکبر ـ در تمام عالم‏‎ ‎‏گسترده شود. ایران، مبدأ، و نقطۀ اول و الگو برای همۀ ملت های مستضعف ‏‏[‏‏باشد‏‏]‏‏. ملت های‏‎ ‎‏مستضعف ببینند که ایران با دست خالی و با قدرت ایمان و با وحدت کلمۀ تمسک به‏‎ ‎‏اسلام، در مقابل قدرت های بزرگ ایستاد و قدرت های بزرگ را شکست داد.

صحیفه امام، ج ۷، ص:۲۹۲

. انتهای پیام /*