اگر این عده ای که در جنگل بودند اسلام را فهمیده بودند، حمله به آمل‏‎ ‎‏نمی کردند. این حمله در عین حالی که برای ما تأسف انگیز بود و عده ای از برادرهای ما‏‎ ‎‏را از دست ما گرفت، لکن فهماند به این دسته های غیر انسانی که اینطور نیست که شما‏‎ ‎‏خیال می کنید که اگر یک صدایی بلند کنید مردم با شما هستند.

صحیفه امام، ج ۱۶، ص:۱۰۵

. انتهای پیام /*