آنچه ذکر شده است که شاپور بختیار را با سمت نخست وزیری من می پذیرم، دروغ‏‎ ‎‏است بلکه تا استعفا ندهد او را نمی پذیرم؛ چون او را قانونی نمی دانم. حضرات آقایان به‏‎ ‎‏ملت ابلاغ فرمایید که توطئه ای در دست اجراست و از این امور جاریه گول نخورید. من‏‎ ‎‏با بختیار تفاهمی نکرده ام و آنچه سابق گفته است که گفتگو بین او و من بوده، دروغ‏‎ ‎‏محض است. ملت باید موضع خود را حفظ کنند و مراقب توطئه ها باشند.

صحیفه امام جلد ۵ ص ۵۳۶

. انتهای پیام /*