معنای آزادی این نیست که من‏‎ ‎‏هر کاری دلم بخواهد بکنم. من این را باز هم گفته ام که خدای تبارک و تعالی ما را به این‏‎ ‎‏آزادی امتحان می کند. به این نعمتی که به ما داده است ـ که از همه نعمت ها بالاتر است ـ‏‎ ‎‏الآن ما را امتحان می کند که ببیند با این آزادی ما چه می کنیم؛ با آزادی رفتاری می کنیم‏‎ ‎‏خداپسند یا سوءاستفاده از آزادی می کنیم؟

صحیفه امام، ج ۶، ص:۴۴۶

. انتهای پیام /*