انقلاب ما هر چه هم که قوه های مادی اش کم باشد، این معنویتْ اسباب‏‎ ‎‏پیشرفت می شود. و لهذا یک قدرت شیطانی عظیمی که پشتوانۀ آن و پشتیبان آن‏‎ ‎‏ابرقدرتها بودند و آنها مجهز به همۀ جهازات شیطانی بودند، و ملت ما مشت داشت و‏‎ ‎‏خون، این مشت و این خون غلبه کرد بر تمام این قدرتهای شیطانی و بر ابرقدرتها، که قبل‏‎ ‎‏از این غلبه از شاه پشتیبانی می کردند و اظهار وفاداری می کردند. این قوّت ایمان ملت ما‏‎ ‎‏باعث شد که با مشت و خون بر همۀ اینها غلبه کرد. و رمز این پیروزی، بعد از اینکه قوّت‏‎ ‎‏ایمان در کار بود، همان قوّت ایمان باعث شد که آن رمز حقیقی، که عبارت از وحدت‏‎ ‎‏کلمۀ ملت ما در این امر بود، موجب غلبه شود.

صحیفه امام، ج ۶، ص:۱۷۸

. انتهای پیام /*