شما در صدد باشید که همان طوری که حفاظت می خواهید از مملکتتان بکنید، از‏‎ ‎‏اسلام بکنید، از خودتان هم حفاظت بکنید، حفاظت روحی؛ یعنی بسازید خودتان را.‏‎ ‎‏اگر بخواهید پیشرفت بکنید و همه چیزتان ان شاءالله اسلامی بشود و پیروزی نظیر‏‎ ‎‏پیروزی های صدر اسلام بشود، کاری بکنید که خودتان هم ساخته بشوید.

صحیفه امام، ج ۹، ص:۳۸۵

. انتهای پیام /*