‏این هیاهوها که در عالم هست، اینها همیشه بوده است و همیشه هم خواهد بود، لکن‏‎ ‎‏آن که باقی است خداست و اعتماد به خدا، شما این اعتماد را حفظ کنید و مشکلات را با‏‎ ‎‏تدبیرهایی که دارید حل کنید. و امیدوارم که خداوند همه را تأیید کند، وقتی برای خدا‏‎ ‎‏باشد تأیید می کند. وقتی کار برای خدا باشد، ما چه پیروز بشویم چه نشویم، کارمان برای‏‎ ‎‏خداست، ما تکلیف ادا کردیم. 

صحیفه امام، ج ۲۰، ص:۲۸۰

. انتهای پیام /*