از ویژگیهای یادگار امین امام آن بود که تلاش برای تحقق‏‎ ‎‏هدفهایش را از نزدیک و در میدان عمل می آزمود. او معتقد‏‎ ‎‏بود که صرفاً حضور در تصمیم گیریهای کلان و اشراف کلی‏‎ ‎‏بر مسائل داشتن به تنهایی کافی نیستند بلکه باید شخصاً‏‎ ‎‏مسائل مربوط به هدفها را تجربه کرد. و لذاست که می بینیم با‏‎ ‎‏آنکه وی در دوران رهبری امام پس از پیروزی و دورۀ بعد از‏‎ ‎‏رحلت آن حضرت در مراکز مهم تصمیم گیری ها و شوراهای‏‎ ‎‏عالی امور کشور حضور داشت، اما همیشه از طریق سفرهای‏‎ ‎‏مکرر و بصورت ناشناس، بخصوص در مناطق محروم و‏‎ ‎‏دورافتاده از نزدیک با مشکلات و گرفتاریهای مردم در تماس‏‎ ‎‏بود و از هر طریق و پیشنهادی که می توانست این ارتباط را‏‎ ‎‏مستقیم تر و ملموستر نماید استقبال می کرد و چنانکه‏‎ ‎‏مسئولین کمیته امداد امام و بنیاد ۱۵ خرداد و بنیاد شهید در‏‎ ‎‏خاطرات خود نوشته اند‏ ایشان برای آنکه درد و رنج‏‎ ‎‏محرومین را بیشتر لمس کند و خود در رفع مشکلات آنان‏‎ ‎‏مستقیماً مشارکت داشته باشد، مصرانه خواستار عضویت در‏‎ ‎‏این نهادها شده و می خواست که به عنوان یکی از کارکنان‏‎ ‎‏این دو نهاد در اجر معنویِ رسیدگی به امور مستضعفین‏‎ ‎‏سهیم گردد.‏

‏‏در میدان مبارزه نیز او همان مبنا را برگزیده بود و با آنکه‏‎ ‎ ‏نقشی انکارناپذیر در تنظیم ارتباطهای مبارزین با رهبری‏‎ ‎‏انقلاب داشت، خود نیز در موارد متعددی در امر تکثیر و‏‎ ‎‏انتشار پیامها و کتابهای امام و تشکیل گروههای مبارز و‏‎ ‎‏فعالیت در جلسات هیئتها و انجمنهای مذهبی و انقلابی و‏‎ ‎‏حتی فراگیری فنون نظامی و سامان دهی تظاهرات شرکت‏‎ ‎‏می نمود. در پرونده های ساواک سندهای فراوانی وجود دارند‏‎ ‎‏که از رفت و آمدهای مکرر وی به منزل مبارزین، شرکت در‏‎ ‎‏جلسات منزل شهید عزیز آیت الله سعیدی، شرکت در جلسات‏‎ ‎‏مجمع وعاظ انقلابی تهران و همچنین هیئتهای مذهبی و‏‎ ‎‏انقلابی تهران و شمیران، تأمین بودجه برای گروههای‏‎ ‎‏مبارزاتی حکایت دارد.

(منبع: مهاجر قبیله ایمان؛ ص ۸۹)

. انتهای پیام /*