حضرت موسی بن جعفر همین طور من باب اتفاق نبود که‏‎ ‎‏چندین سال در حبس به سر برد و تبعید بعض ائمه و احضار از مدینه، بردنشان به محل‏‎ ‎‏خلیفه،‏‏ همچو نبود که اینها یک مردم عادی باشند که همین بنشینند و درسی بخوانند و‏‎ ‎‏درسی بگویند و مطالعه ای بکنند و عبادت خدا را بکنند و در جوار رسول خدا عبادت‏‎ ‎‏کنند. اگر طرز افکار آنها هم این بود، این مذهب یک مذهبی که در مقابل ظلم در طول‏‎ ‎‏تاریخ واقع شده است، نبود. 

صحیفه امام، ج ۱۴، ص:۵۲۱

. انتهای پیام /*