یکی از جنود ابلیس «یأس» است. در اموری که انسان باید با امید و طُمَأنینه‏‏ و‏‎ ‎‏تصمیم عمل بکند شیاطین ایجاد یأس می کنند و با این ایجاد یأس جوانهای ما را در آن‏‎ ‎‏مسائلی که باید با تصمیم جدّی پیش ببرند گاهی سست می کنند. من آن قدری که یاد‏‎ ‎‏دارم، از اول نهضت تا حالا که اینجا نشستم، چه آن وقت که در حبس بودم، و چه آن‏‎ ‎‏وقت که در تبعید به ترکیه بودم، و چه آن وقت که در عراق بودم، و چه آن وقت که به‏‎ ‎‏پاریس آمدم، و چه آن وقت که شاه با آن طَمْطَراق ها‏ و قدرتها بود، و چه آن وقت‏‎ ‎‏که او‏ رفت و بختیار شروع کرد، من هیچ وقت مأیوس از مسائل نبودم.‏

صحیفه امام جلد ۹ ص ۱۸۱

. انتهای پیام /*