رسیدگی به‏‎ ‎‏حال مستضعفین ‏‏[‏‏است‏‏]‏‏ این هایی که در سال های طولانی در رنج بودند. در عذاب بودند.‏‎ ‎‏این خودش یک مسئله ای است که هر کس که اعانت کند به یک مؤمنی، مثل این است که‏ ‏به خدا اعانت کرده باشد. 

صحیفه امام، ج ۱۱، ص:۷۰

. انتهای پیام /*