‏گروههای مختلفی در اینجا حاضرند و من برای اینکه شاید غفلت کنم از اسم بعض از‏‎ ‎‏گروهها، از این جهت معذورم که هر یک را اسم ببرم. همه، ملت اسلام و تابع قرآن و از‏‎ ‎‏گروه زحمتکشان این کشور هستید. انقلاب اسلام، این انقلاب مهم اسلامی، رهین‏‎ ‎‏کوششهای این طبقه است؛ طبقۀ محروم، طبقۀ گودنشین، طبقه ای که این نهضت را به ثمر‏‎ ‎‏رساند و توقعی هم نداشت. من شما طبقۀ گودنشینان را از آن کاخ نشینان بالاتر می دانم؛‏‎ ‎‏اگر آنها لایق این باشند که با شما مقایسه بشوند. من وقتی که در انقلاب می دیدم که یک‏‎ ‎‏پیرمردی از آن گودنشینها از آن منزل محقر خرابه بیرون می آمد و می گفت که ما با‏‎ ‎‏بچه هایمان صبح که می شود می رویم برای تظاهرات، ‏‏[‏‏مباهات می کردم‏‏]‏‏. یک موی شما‏‎ ‎‏بر همۀ آن کاخ نشینها و آنهایی که در این انقلاب هیچ فعالیتی نداشتند، بلکه کارشکنی‏‎ ‎‏هم تا آن اندازه که می توانستند می کردند و الآن هم هر مقدار که بتوانند می کنند، یک‏‎ ‎‏موی شما بر همۀ آنها ترجیح دارد؛ بلکه مقایسۀ یک موی شما با آنها نباید صحیح باشد.‏

‏     شما این انقلاب را به ثمر رساندید و گروههایی که در سرتاسر این کشور این انقلاب‏‎ ‎‏را به ثمر رساندند، همان زن و مرد محروم ‏‏[‏‏بودند‏‏]‏‏ و همانهایی که مستضعف هستند و‏‎ ‎‏کاخ نشینها آنها را استضعاف می کنند و اینها ثابت کردند که کاخ نشینها هستند که ضعیفند‏‎ ‎‏و پوسیده اند و برای این ملت هیچ کاری نکرده اند و نخواهند کرد. این دانشگاه بود،‏‎ ‎‏جوانهای دانشگاه که آنها هم از محرومین و مستضعفین اند و این طبقۀ محروم جامعه بود‏ که از همۀ رفاهها محروم بود، لکن قلبش مملو از عشق به اسلام و ایمان بود و با آن عشق و‏‎ ‎‏با آن ایمان این حرکت را دنبال کرد و شهید داد و در مقابلش چیزی مطالبه نکرد. آنهایی‏‎ ‎‏که هیچ حظی در این میدان نداشتند و جز خرابکاری از آنها کاری ساخته نیست و الآن‏‎ ‎‏هم در گوشه و کنار کشور مشغول به خرابکاری هستند، آنها بودند که کنار نشسته بودند و‏‎ ‎‏منتظر این بودند که یک طرف غلبه کند و آنها بیایند و بهره برداری کنند، میوه چینی کنند.‏‎ ‎‏وقتی که دیدند که جمهوری اسلامی آن طور میوه چینی هایی را که اینها می خواهند‏‎ ‎‏موافق برنامه اش نیست، آنها هم مشغول به خرابکاری شدند و هر جا که یک خرابی پیش‏‎ ‎‏آمد، آنها تأیید کردند یا وارد شدند در کردستان؛ در بلوچستان. الآن هم که در جنوب و‏‎ ‎‏غرب ما گرفتاری جنگ را داریم، همانها هستند که نمی گذارند که این ملت توجه بکند به‏‎ ‎‏جنگ و مشغول به تبلیغات هستند در خیابانها و در کوچه ها و محله ها.‏

‏     شما هستید که کشور را از دست ابرقدرتها نجات دادید و این طبقۀ عزیز محروم که در‏‎ ‎‏ازای خدمتش غیر از خدا از کس دیگری چیزی نمی خواهد و ما همه رهین منّت شما‏‎ ‎‏هستیم و اگر لایق باشیم، خدمتگزار شما. شما بودید که در میدانها، درخیابانها، اجتماع‏‎ ‎‏کردید و با مشت گره کرده در مقابل توپ و تانک و مسلسل و اینها ایستادید و با ایستادگی‏‎ ‎‏و شجاعت، زن و مرد شما، بزرگ و کوچک شما، فداکاری کرد و شهید داد تا غلبه کرد. و‏‎ ‎‏الآن هم که در جبهه ها جنگ است، باز این طبقۀ محرومند که در تلویزیون نشان می دهد‏‎ ‎‏مشغول خدمت هستند. آن کاخ نشینها یک شاهی‏‏ خدمت در این جنگ نکردند و‏‎ ‎‏نخواهند کرد. آنها اگر مشغول افساد و فساد نباشند، بی تفاوت هستند.‏

صحیفه امام جلد ۱۴ ص ۲۶۱ - ۲۶۲

. انتهای پیام /*