من به شما جوانان محترم باز هم تذکر می دهم که این وحدت کلمۀ خودتان را از‏‎ ‎‏دست ندهید. اشخاصی که در کارخانه ها می آیند و سمپاشی می کنند، اینها عمال اجانب‏‎ ‎‏هستند و بیشتر احتمال می رود که عمال امریکا باشند. به اینها اعتنا نکنید، به اینها محل‏‎ ‎‏نگذارید؛ اینها فساد می خواهند بکنند، اینها می خواهند ایران را به حال اول برگردانند،‏‎ ‎‏اینها منافعشان به این است که دزدی در راه باشد، منافعشان به این است که چپاولگری‏‎ ‎‏باشد. اگر عدل اسلامی باشد دست چپاولگرها کوتاه است؛ و اینها نمی خواهند دست‏‎ ‎‏چپاولگرها کوتاه باشد. اینها که در کارخانه ها می آیند و تبلیغات می کنند، اینها «به‏‎ ‎‏صورت» یک نحو تبلیغاتی که مردم بپسندند می کنند لکن در واقع می خواهند همان‏‎ ‎‏مسائل سابق را پیش بیاورند. باید با دقت ملاحظه کنید، با هوشیاری با آنها مواجه بشوید؛‏‎ ‎‏نگذارید آنها رخنه کنند در بین جوانان ما. خداوند ان شاءالله شماها را حفظ کند از شرّ‏‎ ‎‏شیاطین، و مملکت ما را حفظ کند از شرّ اشرار و از اجانب؛ و مملکت ما مستقل و آزاد‏‎ ‎‏برای خودمان باشد، خودمان در آن کار بکنیم و خودمان استفاده از آن بکنیم. سلام بر‏‎ ‎‏شما دوستان عزیز. و رحمة الله و برکاته.‏

صحیفه امام ج ۶ ص ۵۰۹

. انتهای پیام /*