دیروز خانواده های شهدای پانزدۀ خرداد اینجا بودند.‏‎ ‎‏چیزی که مرا رنج می داد این بود که به من این صحبتها نشده بود تا از حبس آمدم بیرون.‏‎ ‎‏عصر همان روز ـ دفعۀ اوّل ـ جریان را مطّلع شدم. کشتارِ پانزدۀ خرداد از اعمال یک‏‎ ‎‏قشون با ملّت بیگانه بدتر بود. آنها بچه ها را نمی کشتند، زنها را نمی کشتند. امروز جشن‏‎ ‎‏معنی ندارد. تا ملّت عمر دارد، غمگین در مصیبت پانزدۀ خرداد است. یکی از اولیای‏‎ ‎‏امور، ضمن سخنرانی، گفته بود: پانزدۀ خرداد ننگ ملّت ایران است؛ ولی من صحبت او‏‎ ‎‏را تکمیل می کنم: پانزدۀ خرداد ننگْ ملّت بود؛ زیرا از پول همین ملّت، اسلحه تهیّه شده‏‎ ‎‏و با این اسلحه مردم را کشتند!‏

صحیفه امام جلد ۱ ص ۲۷۲

. انتهای پیام /*