خوب، شما انصاف می دهید که یک مملکتی که خونش را داده و شما را به مسند‏‎ ‎‏نشانده، سر مسند جنگ بکنید؟ دعوا بکنید؟ هر روز صحبت بکنید؟ هر روز انتقاد‏‎ ‎‏بکنید؟ روزنامه ها هر روز انتقاد بکنند؟ هم را بکوبند؟ به هم تهمت بزنند؟ به هم افترا‏‎ ‎‏بزنند؟ آخر این انصاف است؟ پیش خدا چه می خواهد شد این؟ پیش ملت چه انعکاسی‏‎ ‎‏دارد؟ خارجیها چه استفاده از آن می کنند؟ آنها همه دلشان می خواهد که شما ‏‏[‏‏توی‏‏]‏‎ ‎‏سروکلۀ هم بزنید و از مصالح مملکت غافل باشید و آنها یک وقتی کار خودشان را، ضربۀ‏‎ ‎‏خودشان را بزنند. آنها در طول تاریخ و خصوصاً در این پنجاه سال، کوشش کردند که‏‎ ‎‏جوانهای ما و ملت ما را غافل کنند و احیاناً به جان هم بریزند و خدا خواست که آن خدعۀ‏‎ ‎‏آنها تا این حد باشد و از بین بروند و رفتند. اگر حالا همان مسائل را ما تکرار کنیم، یعنی‏‎ ‎‏مسائلی که امریکا برای ما پیش می آورد که ما را از مسائل اصلی غافل کند، به مسائل دیگر‏‎ ‎‏متوجه کند، به هروئین متوجه کند، به فحشا متوجه کند؛ برای اینکه از آن راهی که‏‎ ‎‏[‏‏انسان‏‏]‏‏ باید برود منحرف بشود، برود دنبال عشرتخانه ها.‏

صحیفه امام جلد ۱۳ ص ۲۰۱

. انتهای پیام /*