در آخر منبر‏‎ ‎‏روضه را بخوانند و زیاد بخوانند؛ دو کلمه نباشد. همان طوری که در سابق عمل می شد،‏‎ ‎‏روضه خوانی بشود، مرثیه گفته بشود، شعر و نثر در فضایل اهل بیت و در مصائب آنها‏‎ ‎‏گفته بشود تا این مردم مهیا باشند؛ در صحنه باشند، بدانند که ائمۀ ما تمام عمرشان را‏‎ ‎‏صرف برای ترویج اسلام کردند.

صحیفه امام جلد ۱۵ ص ۳۳۲

. انتهای پیام /*