ملت شجاع و رزمندۀ ایران در آن روز و روزهای اختناق و جنایت به دست دژخیمان‏‎ ‎‏شاه مطرود، نشان داد که تا رسیدن به هدفهای انسانی ـ اسلامی خود چون سدی آهنین‏‎ ‎‏ایستاده و از قتل عامها و کشتارهای وحشیانۀ دسته جمعی هراس به خود راه نداده و راه‏‎ ‎‏خود را شجاعانه ادامه می دهد. از هفدهم شهریور تا امروز سالروز افتخارآمیز آن، هرگز‏‎ ‎‏سستی و فتوری در ارادۀ آهنین ملت انقلابی ایران حاصل نشده، بلکه هر واقعه و‏‎ ‎‏فاجعه ای او را مصمم تر و منسجم تر می کند.‏

صحیفه امام جلد ۱۵ ص ۱۹۴

. انتهای پیام /*