این مطلب را بارها گفته ام که روحانیون باید وضعی ارشادی داشته باشند، نه‏‎ ‎‏اینکه بخواهند حکومت کنند. کاری نباید بکنیم که مردم بگویند اینها دستشان به جایی‏‎ ‎‏نمی رسید، حالا که رسید دیدید این طور شدند. استبداد دینی خود تهمتی است که از‏‎ ‎‏کنارش نباید گذشت. رادیوها مرتب از آن سخن می گویند و ما را به خودکامگی متهم‏‎ ‎‏می کنند. روحانیون نباید کاری کنند که شاهد دست دشمن بدهند. دخالت ما باید نهی از‏‎ ‎‏منکر و امر به معروف باشد، والاّ به استاندار بگوییم تو باید این کار رابکنی، والاّ بگوییم‏‎ ‎‏از اینجا برو، این اولاً تضعیف دولت است و از آن گذشته موجب می شود که مردم از‏‎ ‎‏روحانیون متنفر شوند. این موضوعات را باید کاملاً در نظر داشته باشیم. ‏

صحیفه امام جلد ۱۹ ص ۴۳

. انتهای پیام /*