من خودم ورزشکار نیستم اما ورزشکارها را دوست دارم«اُحِبُّ الصّالِحینَ وَ لَسْتُ‏‎ ‎‏مِنهُم»

از خدای تبارک و تعالی خواهانم که شما جوانها را که ذخیرۀ این کشور هستید و مایۀ‏‎ ‎‏امید ملت و اسلام هستید هرچه بیشتر موفق کند که در همۀ ابعاد انسانی ورزش کنید. یک‏‎ ‎‏بعدش این بعدی است که شما متخصص در آن هستید و امید است که بعدهای دیگری‏‎ ‎‏هم که انسان دارد و انسانیت دارد در شما رشد کند. ورزشکارها همیشه اینطور بودند که‏‎ ‎‏یک روح سالمی داشتند، از باب اینکه توجه به شهوات نداشتند، توجه به لذات نداشتند،‏‎ ‎‏توجه به یک فعالیت جسمی داشتند که عقل سالم در بدن سالم است.

صحیفه امام جلد ۱۶ ص ۸۰

. انتهای پیام /*