آن معرفتی که رسول خدا داشت، دیگران نداشتند، مقاماتشان هر‏‎ ‎‏چه بود، به اندازۀ ایشان نبود. و هر چه مقامات بیشتر است راجع به معصیت هایی که در‏‎ ‎‏عالم می شود، بیشتر اذیت می شود. اگر بشنود که در آن سر دنیا یک کسی یک کسی را‏‎ ‎‏اذیت کرده این ناراحت بشود، نه از باب این که شهر خودم است، نه از باب این که‏‎ ‎‏مملکت خودم است، اقربای خودم است، از باب این که یک مظلوم در دنیا واقع شده.‏‎ ‎‏ولهذا می بینید که حضرت امیر آن طور می فرماید که وقتی که آن چیز را از پای یک ذمّی‏‎ ‎‏بیرون آوردند، می فرماید مرگ برای انسان چطور است

صحیفه امام جلد ۱۹ ص ۲۰۵

. انتهای پیام /*