بسیاری از ضررهایی که به کشور ما وارد شده‏‎ ‎‏است از همین تحصیلکرده ها وارد شده است. طرحهای منافی با کشور ما بسیاری اش به‏‎ ‎‏دست همین تحصیلکرده ها شده است. تحصیلکرده هایی که آموزش داشته اند، لکن‏‎ ‎‏پرورش نداشته اند. تحصیلکرده هایی که فقط برای منافع شخصی خودشان کارها را‏‎ ‎‏انجام می دادند.‏

صحیفه امام جلد ۹ ص ۷۴

. انتهای پیام /*