اگر سران با هم خوب باشند، این کشور‏‎ ‎‏صدمه نمی بیند. و اگر صدمه ای این کشور ببیند از اختلاف سران است. همان طور که‏‎ ‎‏شارع مقدس فرموده، باید دولت، مجلس و قوۀ قضائیه احساس کنند که یک تکلیف‏‎ ‎‏دارند و آن اینکه اختلاف نداشته باشند. امروز اختلاف موجب می شود به جبهه ها‏‎ ‎‏سرایت کند و اگر خدای نخواسته سرایت کرد، مصیبت پیش می آید. امروز تقریباً هیچ‏‎ ‎‏کس با ما موافق نیست، و آنهایی هم که موافق هستند فقط اظهار است. 

صحیفه امام جلد ۱۸ ص ۳۸

. انتهای پیام /*