آنچه که ملتها را به هم نزدیک می کند و یک ملت باید از آن، تحقق پیدا بکند؛ آن‏‎ ‎‏اسلام است. و قبل از هر چیز که ما با پاکستان دوستی داریم، اُخوَّت اسلامی است. اسلام‏‎ ‎‏یک ملت واحده است. و ممالک اسلامی، مثل محله های یک شهر به هم نزدیک اند. و‏‎ ‎‏همه روی قواعد اسلامی موظف اند که با هم متحد باشند. و همه زیر پرچم توحید،‏‎ ‎‏متحدالکلمه با کسانی که برخلاف اسلام هستند، مقابله کنند و آنها را هدایت کنند به‏‎ ‎‏اسلام، و خودشان را حفظ کنند از شرّ آنها.‏

صحیفه امام جلد ۱۰ ص ۴۸۵

. انتهای پیام /*