حضرت امام معتقد به تلاش برای وحدت مستضعفان جهان علیه مستکبران، وحدت پیروان ادیان الهی علیه شرک و الحاد و استکبار، وحدت امت اسلامی و کشورهای اسلامی برای مقابله با تهاجم دشمنان علیه اسلام، وحدت شیعه و سنی و دیگر فرق و مذاهب منسوب به اسلام در داخل جهان اسلام و وحدت ملتها با دولتهای اسلامی و همه ی اقشار اجتماعی در چارچوب حفظ اصول و ارزشها بود.

ایشان می فرمود: مستضعفین جهان، چه آنها که زیر سلطۀ امریکا و چه آنها که زیر سلطۀ‏‎ ‎‏سایر قدرتمندان هستند اگر بیدار نشوند و دستشان را به هم ندهند و قیام نکنند، ، سلطه های‏‎ ‎‏شیطانی رفع نخواهد شد و همه باید کوشش کنیم که وحدت بین مستضعفان در هر‏‎ ‎‏مسلک و مذهبی که باشند، تحقق پیدا کند که اگر خدای ناخواسته، سستی پیدا شود، این‏‎ ‎‏دو قطب مستکبر شرق و غرب مانند سرطان همه را به هلاکت خواهند رساند. ما عازم‏‎ ‎‏هستیم که تمام سلطه ها را نابود سازیم، و شما هم کوشش کنید که ملتها را با حق همراه‏‎ ‎‏کنید. و آنچه مهم است این است که شما در مذهب خود و ما در مذهب خودمان اخلاص‏‎ ‎‏را حفظ و به خدای تبارک و تعالی اعتماد داشته باشیم (صحیفه امام؛ ج ۱۷، ص ۴۲۹)
یک چاره که اساس چاره هاست و ریشۀ این گرفتاریها را قطع‏‎ ‎‏می کند و فساد را از بن می سوزاند، وحدت مسلمانان، بلکه تمامی مستضعفان و دربند‏‎ ‎‏کشیده شدگان جهان، است. و این وحدت، که اسلام شریف و قرآن کریم بر آن پافشاری‏‎ ‎‏کرده اند، با دعوت و تبلیغ دامنه دار باید به وجود آید. و مرکز این دعوت و تبلیغ مکّۀ‏‎ ‎‏معظّمه در زمان اجتماع مسلمین برای فریضۀ حج است. (همان؛ ج ۱۸، ص ۹۱)
آنچه به ما‏‎ ‎‏می رسد و رسیده است از دو مشکل است: یکی مشکلۀ بین خود دولتهاست، که‏‎ ‎‏مع الأسف تا کنون نتوانسته اند این مشکل را حل بکنند و آن مشکل؛ اختلافات بین‏‎ ‎‏خودشان است و آنکه می دانند منشأ همۀ گرفتاریهای مسلمین این اختلافات است و ما‏‎ ‎‏هم بیش از قریب به بیست سال است که در این موضوع هِی سفارش کردیم، هِی گفتیم،‏ ‏نوشتیم، دعوت کردیم سران دولتها را بر این اتحاد، لکن مع الأسف تا کنون حاصل نشده‏‎ ‎‏است. و مشکل دوم؛ مشکل دولتها با ملتهاست که دولتها با ملتها طوری رفتار کردند که‏‎ ‎‏ملتها پشتیبان آنها نیستند. مشکلاتی که برای دولتها پیدا می شود و باید به دست ملتها این‏‎ ‎‏مشکلات رفع بشود، برای تفاهمی که بین آنها نیست. (همان؛ ج ۹، ص ۵۴۶ – ۵۴۷)
از پیوستگی دانشجویان مدارس قدیم و دانشگاهها و همکاری‏‎ ‎‏آنها و سایر طبقات بیدار در این نهضت مقدس اسلامی که به خواست خداوند متعال‏‎ ‎‏منتهی به قطع ایادی اجانب و استعمارگران و هدم بنیان استعمارخواهان و غربزدگان‏‎ ‎‏خواهد شد، احساس مسرت و سربلندی می کنم.‏ (همان؛ ج ۲، ص ۱۴۲)

. انتهای پیام /*