هیچ امری از اختلاف کلمه خطرناکتر نیست، و در شکوفایی نهضت، هیچ چیز مؤثرتر از حفظ وحدت کلمه و ابقای صفوف مبارزه نخواهد بود.‏
‏‏● امیدوارم که وحدت روحی و وحدت عقیدتی داشته باشیم و همه در صف واحد به جلو برویم به سوی حکومت عدل الهی. (صحیفه امام؛ ج ۶، ص ۱۰۷)
‏‏● رمز پیروزی وحدت کلمه است. باید همه کلمه خود را واحد کنید. باید همه پشتیبان هم باشید تا اینکه به پیروزی.‏ (همان؛ ص ۱۱۰)
‏‏● امیدوارم که همه با وحدت کلمه، همه با هم این مسائل را حل بکنید. و اختلاف نظر، اختلافات صنفی، اختلافاتی که در ایران آنها انداختند بین مردم، اختلافات را و اینها را توجه کنید که برداشته بشود که دشمن شما از اختلاف شما نتیجه می گیرد.‏ (همان؛ ص ۱۱۶)
‏‏● از این به بعد توجه به بسیاری از امور لازم است که عمده آن توجه به حفظ وحدت کلمه است. ما در بین مبارزه هستیم و باز محتاج به وحدت کلمه هستیم؛ باز باید همه اقشار با هم برادروار و در کنار هم آماده باشند برای مبارزه و جلوگیری از تشتتات و اختلافات. اگر خدای ناخواسته اختلافات پیدا شوند معلوم نیست که ما به پیروزی نهایی برسیم.‏ (همان؛ ص ۱۶۰)

رمز پیروزی همین وحدت کلمه بود و ما باید همین را حفظ کنیم. یعنی هرکس در هر مقامی که هست، من که یک طلبه هستم، آقایان که از علمای اعلام هستند، شما که از روشنفکران و متفکرین هستید، همه ما الآن مسئول هستیم برای آتیه این کشور...‏ (همان؛ ص ۱۷۳)
‏‏● اگر این وحدت کلمه خدای نخواسته از بین برود، دوباره بدانید که آنها هوشمندند: آن روزی که ما وحدت کلمه را از دست دادیم، آنها حمله خواهند کرد و باز یک قلدری را مثل رضاخان یا به اسم او یا دیگری می آورند. به هر رژیمی که باشد می آورند سرِ کار. باز همان معانی است و همان آش و همان کاسه است، و همان عقب ماندگی است و همان ذلت است و همان چیزهاست.‏ (همان؛ ص ۱۹۱)
‏‏● رمز پیروزی ما وحدت کلمه بوده است. اکنون با کمال خضوع می خواهم تا از اختلافات دست برداشته و برای فردای خود فکر اساسی کنید، و از هرگونه اختلاف بپرهیزید که چون موریانه خوب و بد را نابود می کند.‏
‏‏● وحدت کلمه را حفظ کنید، توجه به خدا را تقویت بکنید، روح خودتان را متوجه به خدا بکنید. شیاطینی که در بین شما می خواهند تفرقه بیندازند طرد کنید؛ آنها را یا ارشاد کنید ـ اگر قابل باشند ـ و یا طرد کنید. امریکا باز چشمش به ایران است، به نفت ایران است، به مخازن ایران.‏
‏‏● هر فردی هر مقداری که قدرت دارد، سعی بکند که این وحدت کلمه و این اسلامیت نهضت محفوظ بماند. اگر این محفوظ ماند ما پیروزیم.‏
‏‏● اگر خدای نخواسته وحدت کلمه را از دست بدهید یا مقصدتان غیر مقصد حکومت اسلامی باشد، خوف این است که دیگر نتوانید قدم بردارید.‏
‏‏● امروز روزی است که کلمه «وحدت» برای ما فایده ندارد؛ عمل وحدت لازم است. من هم هی می گویم وحدت، [اما] اگر بنا باشد که من مخالفت کنم با دیگران، یک کلمه ای است؛ یک ریایی است و بیشتر نیست. فکر این مطلب را بکنید، خودتان بنشینید فکر بکنید. ‏
‏‏● روحانیون مکلفند، خودشان هم می دانند مکلفند که حفظ اسلام را بکنند، حفظ اسلام به حفظ وحدت است و باید بکنند و این واجب است بر همه که حفظ کنند وحدت را، مردم را نگه دارند.‏
منبع: (حضور ۷۰، ص ۳)

. انتهای پیام /*