اعمال شما ـ به حسب روایات ـ‏‎ ‎‏عرضه داده می شود پیش رسول الله ـ صلی الله علیه و آله و سلم. اگر اعمال شما عرضه داده‏‎ ‎‏شد و رسول الله دید شما خلافکار هستید چقدر ایشان ناراحت می شود؟! نخواهید که‏‎ ‎‏رسول الله ناراحت بشوند؛ قلب مبارک ایشان را مکدر نکنید. اگر یکوقت صفحۀ عمل من‏‎ ‎‏و شما را بردند رسول الله دید که از غیبت و از تهمت و از فحش و امثال ذلک پر است،‏‎ ‎‏جهت قلبش هم که او اطلاع دارد همه اش توجه به دنیاست، جهت اخلاق هم اخلاقیات‏‎ ‎‏فاسده، بغض و حسد و کینه ـ عرض می کنم ـ بدبینی نسبت به مردم، آن وقت یک همچو‏‎ ‎‏چیزی ببیند شاید در حضور ملائکة الله و در حضور خدای تبارک و تعالی خجالت بکشد‏‎ ‎‏که این شخص از پیروان شماست، از شیعیان شماست، از امت شماست. انسان اگر از یک‏‎ ‎‏نفری که به انسان مربوط است، ارتباط دارد ـ فرض کنید که ـ برادر انسان است، پسر انسان‏‎ ‎‏است، قوم و خویش انسان است.

صحیفه امام جلد ۲ ص ۳۹۰

. انتهای پیام /*