شما دیدید که یک ملتی که عددش کم و هیچ اسلحه نداشت و هیچ‏‎ ‎‏ابزار جنگی نداشت و هیچ نظامیگری نداشت ‏‏[‏‏ولی‏‏]‏‏ ابزار ایمان داشت، با ابزار ایمان‏‎ ‎‏غلبه کرد بر یک قدرت شیطانی که همۀ قدرتها دنبال او بودند. نه همان ابرقدرتها، همۀ‏‎ ‎‏قدرتها دنبال او بودند. این قدرت ایمان بود که یک مشت مردم را که هیچ نداشتند غلبه‏‎ ‎‏داد. این همان قدرتی بود که در صدر اسلام با یک ابزار کم و یک عدد کم غلبه کردند بر‏‎ ‎‏روم با آن بساط و بر امپراتوری ایران با آن همه ابزار. آنها تهی بودند از ایمان؛ و اینها‏‎ ‎‏دست پر بودند در ایمان، غلبه کردند.

صحیفه امام جلد ۱۰ ص ۴۱۸

. انتهای پیام /*