شما ثابت کردید که هر چه را بخواهید می توانید ایجاد کنید. شما یک معجزه ای در‏‎ ‎‏دنیا به ظهور رساندید که آن معجزه قدرت الهی در بشر بود. شما در مقابل تمام قدرتهایی‏‎ ‎‏که می خواستند ایران را و ایرانی را ببلعند و می خواستند ذخایر شما را غارت کنند،‏‎ ‎‏ایستادید و مقابله کردید و پیروز شدید.‏

صحیفه امام جلد ۱۶ ص ۷۶

. انتهای پیام /*