همۀ ما آن حال را داریم، مسئولیم در مقابل خدا و در مقابل وجدان. و همه مان باید‏‎ ‎‏مراعات بکنیم؛ یعنی نه اینکه مراعات خودمان را؛ من مراعات همۀ شما را بکنم؛ شما هم‏‎ ‎‏هر یک مراعات همه را. یک همچو برنامه است که همه را وادار کرده که به همه‏‎ ‎‏«چرا»بگوییم، همه را. به هر فردی، لازم کرده به اینکه امر به معروف کند. اگر یک فرد‏‎ ‎‏خیلی به نظر مردم مثلاً پایین یک فردی که به نظر مردم خیلی اعلا رتبه هم هست، اگر از‏‎ ‎‏او یک انحرافی دید، بیاید ـ اسلام گفته برو به او بگو نکن ـ بایستد در مقابلش بگوید این‏‎ ‎‏کارَت انحراف بود نکن. می گویند عمر گفت ـ در وقتی که خلیفه بود ـ که من اگر چنانچه‏‎ ‎‏خلافی کردم به من مثلاً بگویید و چه بکنید. یک عربی شمشیرش را کشید گفت ما با این‏‎ ‎‏مقابل تو می ایستیم.

صحیفه امام جلد ۱۰ ص ۱۱۰

. انتهای پیام /*