اگر مکتب ما‏‎ ‎‏شکست بخورد، رفتیم تا آخر؛ تمام شده دیگر کار. اگر در این زمان، در این زمانی‏‎ ‎‏که این نهضت پیدا شد و این قُلْدُرها را، این چپاولگرها را، همه را خارج کرد و‏‎ ‎‏بیرون کرد همه را، اگر به جای او یک غارتگر و چپاولگر به حدود خودش‏‎ ‎‏بنشیند، نهضت ما از بین می رود، و مکتب ما شکست می خورد. و این به عهدۀ من و‏‎ ‎‏شما و همه است؛ باید حفظش بکنیم.

صحیفه امام؛ ج ۱۰، ص ۱۱۲

. انتهای پیام /*