عبادات و مناسک و اذکار و اوراد در وقتی‏‎ ‎‏نتیجۀ کامله دارد که صورت باطنۀ قلب شود و باطن ذات انسان به آن مخمّر‏‎ ‎‏گردد و دل انسان صورت عبودیّت به خود گیرد و از خودسری و سرکشی بیرون‏‎ ‎‏آید. و نیز مذکور شد که از اسرار و فوائد عبادات یکی آن است که ارادۀ نفس‏‎ ‎‏قوی شود و نفس بر طبیعت چیره شود و قوای طبیعتْ مسخّرْ تحت قدرت و‏‎ ‎‏سلطنت نفس گردد و ارادۀ نفس ملکوتی در ملک بدن نافذ گردد.

آداب الصلاه ص ۳۲

. انتهای پیام /*