آنهایی که خیال می کردند ـ بعضی شان ـ اسلام نمی شود، تحرک ندارد، آنها‏‎ ‎‏فهمیدند که همۀ تحرکها از اسلام است. قرآن کتاب تحرک است؛ جنبش است. آنها هم‏‎ ‎‏متصل شدند به شما. بازار هم متصل شد به همه. کارگرها هم متصل شدند به همه.‏‎ ‎‏کارمندان هم متصل شدند به همه. آخرش هم ارتش متصل شد. 

صحیفه امام؛ ج ۸، ص ۱۸۷

. انتهای پیام /*