‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

‏‏دهم صفر ۹۹‏

‏‏سلام و تحیت به عموم ملت ایران ـ ایّدهم الله تعالی‏

‏‏ مطالبی از ایران می رسد که از توطئه ای خطرناک حکایت می کند. گفته می شود‏‎ ‎‏اعلامیه هایی بدون امضا در تهران و شهرستانها منتشر می شود و اشخاص بسیاری را به‏‎ ‎‏اسم ساواکی و یا عمال شاه تهدید به قتل می کنند و خانه هایی را با همین بهانه ها سوزانده‏‎ ‎‏و به زن و فرزندان آنان اهانت نموده و آزار داده اند. به طوری که از ایران اطلاع داده اند‏‎ ‎‏اعمالی برخلاف اسلام و انصاف بدون رعایت حقوق شرعی انجام می گیرد که شاهد بر‏‎ ‎‏آن است که دستهای ناپاکی در کار است که با هرج و مرج و ایجاد رعب و وحشت‏‎ ‎‏نهضت مقدس اسلامی را متهم نموده و خدای نکرده به شکست بکشند. ملت محترم‏‎ ‎‏ایران باید بداند که دیانت مقدس اسلام، جان و مال انسانها را محترم شمرده و تجاوز به‏‎ ‎‏آن را از محرّمات عظیمه می داند؛ و کسانی که دست به این نحو جنایات زده و موجب‏‎ ‎‏ارعاب مردم می شوند، به نظر می رسد از جناحهای منحرفی باشند که می خواهند در پناه‏‎ ‎‏هرج و مرج، یا شاه را حفظ کنند و یا کشور را با ایجاد کودتای نظامی به تباهی بکشند.‏

‏‏ مردم مسلمان ایران، در مبارزات بحق خود، از این روشهای غیرانسانی استفاده‏‎ ‎‏نمی کنند؛ و موظف شرعی هستند که به اعلامیه های مشتمل بر قتل و غارت و اعلامیه های‏‎ ‎‏بی امضا به هیچ وجه ترتیب اثر ندهند، و از اشخاصی که می خواهند به خانه های مردم‏‎ ‎‏تجاوز کنند و آتش سوزی نمایند جلوگیری کنند؛ که به نظر می رسد توطئه ای در دست‏ ‏اجراست که باید از آن جلوگیری کرد.‏

‏‏ ملت شریف در تهران و شهرستانها و قصبات به راهپیمایی و تظاهرات و اعتصابات‏‎ ‎‏خود ادامه دهند تا این توطئه با رفتن شاه خنثی شود.‏

‏‏ بر حضرات علمای اعلام ایران است که مردم را با اطلاعیه ها بیدار کنند و آنان را به‏‎ ‎‏وظایف شرعیۀ خود آگاه نمایند مجازات اشخاص جنایتکار و مجرم، بعد از اثبات‏‎ ‎‏جنایت، با محاکم صالحه است نه با اشخاص متعارف. از خداوند تعالی قطع دست‏‎ ‎‏جنایتکاران را خواستارم. والسلام علیکم و رحمة الله .‏

‏‏روح الله الموسوی الخمینی

صحیفه امام؛ ج ۵، ص ۴۰۲-۴۰۳‏

. انتهای پیام /*