سؤال: ‏‏[‏‏آیا حضرت آیت الله هیچ گونه اقدامی قانونی علیه کشوری که شاه را بپذیرد، به طور موقت یا به طور‏‎ ‎‏دائم خواهند کرد، مثل قطع نفت و غیره؟‏‏]‏

‏جواب: ‏‏خیر؛ با دولتی که او را بپذیرد دشمنی نداریم لیکن شاه را تعقیب قانونی می کنیم. ‏

‏ــ     ‏‏[‏‏آیا حضرت آیت الله نظری راجع به آزادی مطبوعات تحت حکومت اسلامی دارند؟ آیا مطبوعات‏‎ ‎‏پس از رفتن شاه آزاد خواهند بود که عقاید خود را ابراز دارند؟‏‏]‏

‏ــ     ‏‏همۀ مطبوعات آزادند مگر اینکه مقالات مضر به حال کشور باشد.‏

‏ــ     ‏‏[‏‏آیا حضرتعالی پس از رفتن شاه، به طور موقت یا دائم، به ایران باز خواهید گشت؟ و اصولاً برنامۀ‏‎ ‎‏حضرت آیت الله در این زمینه چیست؟‏‏]‏

‏ــ     ‏‏من هر موقع صلاح بدانم به ایران می روم؛ این بستگی به تصمیم خودم دارد.

صحیفه امام جلد ۵ ص ۴۱۶

. انتهای پیام /*