ممکن است که بسیاری از اشخاص حتی خودشان هم توجه نداشته باشند به‏‎ ‎‏اینکه بندۀ خودشان هستند، نه بندۀ خدا، خودشان هم خودشان را مبرّا و منّزه می دانند، و‏‎ ‎‏این برای همان حُبّ نفسی است که انسان دارد. این حُبّ نفس، تمام عیوب انسان را به‏‎ ‎‏خود انسان می پوشاند. هر عیبی که داشته باشد برای خاطر این حُبّ نفس، آن عیب را‏‎ ‎‏نمی بیند، و گاهی هم آن عیب را حُسن می داند. و تا انسان با مجاهدتها و تبعیت از‏‎ ‎‏تعلیمات انبیا از این گرفتاری و عبودیت نفس خارج نشود، نه خودش اصلاح می شود و‏‎ ‎‏نه می توانداحکامی که می کند و رأیهایی که می دهد صحیح باشد، مطابق واقع باشد.

صحیفه امام جلد ۱۴ ص ۹

. انتهای پیام /*